آرشیو مقاله های علمی
یکشنبه 13 مهر 1399 ساعت 1:40 بعد از ظهر

شب پره شمشاد

گونه شمشاد به عنوان یکی از درختان بازمانده اقلیمی دوره ترشیاری در جنگلهای شمال محسوب می گردد.

دوشنبه 28 آبان 1397 ساعت 7:59 بعد از ظهر

بررسی برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش مهمترین گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان

بررسی برخی عوامل بوم شناختی موثر بر پراکنش مهمترین گیاهان دارویی در مرتع اولنگ استان گلستان