عملیات و فعالیتها در برنامه ششم توسعه

عملیات و فعالیتها در برنامه ششم توسعه 
 

هدف:
حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع پایه، منابع طبیعی و بسترهای تولیدی و مهار عوامل ناپایدار منابع

راهبرد:
صیانت از منابع طبیعی و توسعه پایدار

 

سیاست‌های کلی

•حفاظت و صيانت از منابع طبيعی (جنگل ها و مراتع) و اراضی ملی و دولتی
•آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوانداری
•مقابله با بيابانزايی و كنترل كانون‌های بحرانی گرد و غبار
•توسعه جنگلکاری با تأکید بر جنگلکاری اقتصادی با مشارکت مردم
•توسعه مرتعداری و بهره برداری از گياهان دارويی و صنعتی در عرصه های منابع طبیعی

•احکام برنامه ششم توسعه کشور در حوزه منابع طبیعی (دریافت فایل)

•اهداف کمی بخش منابع طبیعی و آبخیزداری در برنامه ششم توسعه به تفکیک استان‌ها