سوالات متداول

سوالات متداول
 1-آيا متقاضي سرمايه گذاري زمين شخصي دارد؟ 
 معمولادريافت زمين منابع ملي بدلايل مختلف ازجمله معارضين بومي ومحلي ومسائل فني وحقوقي، مشكلات زيادي را براي متقاضيان اينگونه اراضي ايجاد مينمايد لذا به سرمايه گذاران توصيه ميشود، دروهله اول اگرزمين ملكي وشخصي دارند ويا حتي توان خريد زمين ملكي را دارند (براي سرعت بخشيدن به روند اجراي پروژه ) ازاراضي ملكي وشخصي استفاده نمايند . 

 2- اسنادرسمي مالكيت زمين ازچه نوعي است ؟ 
 چنانچه متقاضي از اراضي مالكيت شخصي حقيقي يا حقوقي استفاده مينمايد، لازم است ازاصالت وصحت اسناد اطمينان حاصل شود. برخي از اوراق ويا سند و بنجاق ودست نوشته ها وتوافقات محلي وسوابق زراعي وپروانه هاي بهره برداري وچرا واسناد اجاره اي و اسناداصلاحات ارضي وخالصه جات ومبذرزراعي بدليل نامشخص بودن حدوداربعه ومساحت ومختصات جغرافيايي مشكلاتي راايجاد خواهد كرد كه بايستي قبل از هرگونه اقدام ازمراجع ذيصلاح همچون ادارات ثبت يا منابع طبيعي ويا اموراراضي درمورداينگونه اسناداستعلام شود. 

 3-كاربري فعلي زمين ملكي چيست ؟ 
 كاربري فعلي اراضي ( land use) قبل ازهرگونه واگذاري بايد مشخص شود. كاربري فعلي زمين ممكن است زراعت يا باغ يا اراضي باير ويا جنگل ومرتع ويا ساختمان وتاسيسات و....باشد كه درمورداراضي كشاورزي وباغات بايستي ازجهادكشاورزي ودرخصوص جنگلهاومراتع ازمنابع طبيعي وساختمان وتاسيسات ازمسكن وشهرسازي بايد مجوزتغييركاربري گرفته شود. 

 4- آيا امكان اجراي طرح درنواحي وشهركهاي صنعتي وجود دارد؟ 
 به منظور تجميع فعاليتهاي صنعتي وخدمات رساني بهتر وجلوگيري از تخريب منابع طبيعي بر اثرساخت وسازهاي پراكنده ، شركت شهركهاي صنعتي تاسيس شده واراضي منابع ملي درسطوح وسيع به اين شهركها اختصاص داده شده است. در همين راستا متقاضيان اراضي براي احداث صنايع در وهله اول، بايستي به سمت شهركهاونواحي صنعتي هدايت شوند. 

 5- آياشما متقاضي استفاده ازاراضي منابع ملي براي اجراي طرح خود ميباشيد؟ 
 چنانچه متقاضي استفاده از اراضي منابع ملي هستيد درشرايط فعلي وبراساس قوانين ودستورالعملهاي جاري پس ازكسب جوازتاسيس ابتدا بايد به اداره اموراراضي شهرستان مربوطه مراجعه شود. اداره اموراراضي پس ازتعيين ذيحق وذيصلاح بودن متقاضي براي دريافت زمين منابع ملي ، او را به منابع طبيعي شهرستان مربوطه معرفي مينمايد. اداره منابع طبيعي موظف به شناسايي و استعداديابي اراضي وتعيين موقعيت ومساحت زمين موردنظروتعيين مالكيت زمين وبهره برداران ومعارضين احتمالي وتشكيل كمسيون استعداديابي اراضي شهرستان متشكل ازادارات ذيربط وارجاع پرونده به اداره كل منابع طبيعي وابخيزداري ميباشد. اداره كل منابع طبيعي پس ازبررسي پرونده ودرصورت نياز ، بازديد تيم كارشناسي استان موضوع را دركمسيون استعداديابي اراضي استان ازلحاظ مسائل فني وحقوقي بررسي وامكان تخصيص ويا عدم تخصيص اراضي منابع ملي را به مديريت اموراراضي استان اعلام مينمايد. مديريت اموراراضي برحسب نوع طرح كه صنعتي يا كشاورزي ويا خدماتي است ، پرونده رادر كمسيونهاي مربوطه مطرح ونتيجه را به متقاضي اعلام مينمايد. 

 6- كاربري فعلي منابع ملي چيست؟ 
 زمين منابع ملي موردنظرممكن است داراي كاربري مرتع ، جنگل ، مرتع مشجر ، اراضي باير، موات ، بيشه طبيعي ، چمن زار ، تالاب ، ديمزار تصرفي و.....باشد كه درهرمورد براي تعيين قابليت واستعداداراضي براي فعل موردنظر، بايستي كمسيون استعداديابي اراضي تشكيل شود. 

 7- آيا اراضي موردنظرشما داراي پوشش گياهي جنگلي است؟ 
 اگر اراضي داراي پوشش جنگلي مطابق با معيارها وتعاريف جنگل باشد يا داراي گونه هاي كمياب (كه جزذخايرژنتيكي محسوب ميشوند) واگذاري اينگونه اراضي ممنوع است . همچنين واگذاري چمن زارها ، بيشه هاي طبيعي ، تالابها و مراتع مشجرممنوع ميباشد. 

 8- آيا اراضي موردنظرداراي پوشش گياهي مرتعي است؟ 
 پوشش گياهي مرتعي واكوسيستمهاي طبيعي ازجمله ثروتهاي خدادادي بشرميباشند كه علاوه براينكه محل تعليف دامها وحيوانا ت اهلي و وحشي بوده و انواع گياهان دارويي درمراتع توليد ميشوند، وظيفه حفاظت ونگهداري اب باران وجلوگيري ازفرسايش خاك وكنترل سيل وجلوگيري ازبياباني شدن سرزمين وپاكيزگي محيط زيست وتلطيف هوا وممانعت از بوجودامدن ريزگردها و.... ازجمله منافع بيشمارانها ميباشد. 

 9-پوشش گياهي مرتعي ازنوع عالي ، خوب، متوسط يا فقيراست؟ 
 استعداديابي و واگذاري اراضي مرتعي با پوشش گياهي عالي وخوب ممنوع است . 

 10-ايا اراضي موردتقاضاي شما محل اجراي طرحهاي منابع طبيعي وابخيزداري ويا سايرسازمانهاي دولتي ويا خصوصي واقع شده است؟ 
 استعداديابي و واگذاري اراضي محدوده اجراي طرحها وتاسيسات دولتي وعام المنفعه كه موجب ضرروزيان به اينگونه طرحها باشد ممنوع است. 

 11- ايا زمين موردنظر طبق مطالعات ونقشه محل عبورراههاي مواصلاتي ويا اجراي طرحهاي بزرگ ملي و استاني نمي باشد؟ 
 تجربه نشان داده در مناطقي كه درمرحله مطالعات ويا پيش بيني براي اجراي پروژه هاي بزرگ ازقبيل راههاي مواصلاتي يا توسعه شهرها ويا سدهاي بزرگ ويا پروژه هاي نفت وگاز و....ميباشد، افرادي به بهانه اجراي طرحهاي مختلف، تقاضاي واگذاري زمين مينمايند وهنگام اجراي طرحهاي دولتي بعنوان معارضين ومالكين اراضي باعث تاخير وتعلل دراجراي پروژه ها ميشوند وهزينه هاي اضافي وسنگيني را كه چندبرابرهزينه اجراي پروژه اصلي ميباشد، بردولت تحميل مينمايند كه متاسفانه گاها عواملي دردستگاههاي دولتي ويا بازنشستگان مطلع با اين معارضين هماهنگ هستند. 

 12-اراضي ازنظرتقسيمات سياسي دركدام دهستان ، بخش يا شهرستان واقع شده است؟ 
 موقعيت اراضي موردنظربه لحاظ تقسيمات كشوري وسياسي بايد مشخص شودكه دركدام دهستان بخش وشهرستان قرارگرفته است. 

 13-آيا اراضي موردتقاضا داراي پروانه چرا وبهره برداران قانوني ميباشد؟ 
 پروانه چرا مجوزي است كه ازطرف اداره كل منابع طبيعي به دامداران ذيحق براساس ضوابط فني مديريت وبهره برداري ازمراتع داده ميشودكه واگذاري اراضي درمحدوده هر مرتع باعث كاهش سطح مراتع وفشاربيشتربرمراتع همجوارشده وبايستي با جلب رضايت مرتعداران ورعايت مسائل فني واجتماعي صورت پذيرد. 

 14-آيا ماده 13قانون ملي شدن جنگلها ومراتع در اراضي موردنظراجرا شده است؟ 
 اجراي ماده 13قانون ملي شدن جنگلها ومراتع يعني تعيين وتثبيت مالكيت دولت برعرصه هاي منابع ملي وصدوردفترچه سند هرپلاك بوسيله ادارات كل منابع طبيعي و ابخيزداري به نمايندگي ازدولت جمهوري اسلامي ايران كه درهرپلاك اگرمستثنيات ومستحدثات خصوصي ومتعلق به مردم نيزوجود داشته باشد مشخص ميشود. قبل از واگذاري اراضي منابع ملي بايستي اجراي ماده13 انجام شده باشد. 

 15-آيا اراضي موردنظردرمحدوده وحريم قانوني شهرها وروستاها قرار دارد؟ 
 براساس ماده 10 قانون زمين شهري، اراضي واقع شده درحريم قانوني شهرها ( براساس نقشه ومطالعات جامع شهر) كه براي توسعه شهرها لازم بوده وداراي مصوبه شوراي عالي معماري وشهرسازي است، مالكيت ان به نمايندگي ازدولت جمهوري اسلامي ايران دراختيار ادارات كل راه وشهرسازي است . همچنين اراضي حاشيه وحريم روستا ها براساس نقشه وطرح هادي روستا دراختياربنيادمسكن انقلاب اسلامي ميباشد. 

 16-آيا اراضي موردنظردرمناطق چهارگانه محيط زيست قراردارد؟ 
 استعداديابي و واگذاري اراضي منابع ملي درمناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان محيط زيست ممنوع ميباشد مگربا مجوز رسمي ان سازمان 

 17- اراضي ازنظرخاكشناسي ونفوذپذيري وتاثير بر رواناب حوزه ابخيزوسيل خيزي چه وضعيتي دارند؟ 
 برخي ازتيپ ها و واحدهاي اراضي نسبت به اب باران داراي نفذپذيري خوب وشدت نفوذ سريع بوده ومحل تغذيه ابخوانهاي زيرزميني وقنوات وچشمه ها وچاهها وتقويت منابع اب زيرزميني ميباشند . اينگونه خاكها واراضي ضريب رواناب حوزه ابخيز را كاهش داده ومانع تشكيل جريانهاي سيلابي ميشوند. لذا درسرزمين خشك ونيمه خشك ايران كه متوسط بارندگي 250ميلي متردرسال و ازپراكنش مناسب برخوردارنبوده وبارشها ازشدت زياد ومدت كوتاه برخوردارند، بايستي ازتبديل خاكها واراضي با نفوذپذيري بالا به سطوح نفوذناپذيروتاسيسات واسفالت و... خودداري شود. 

 18-آيا اراضي موردتقاضا ازنظرملي ويا مستثنيات بودن محل اختلاف درمراجع قانوني نمي باشد(اراضي موضوع كمسيون ماده واحده) 
 بدليل اجراي قانون ملي شدن جنگلها ومراتع، برخي از مالكين وزارعين وصاحبان مستحدثات، به اجراي اين قانون معترض بوده كه اين اعتراضات دركمسيون ماده واحده مورد بررسي قرارميگيرد .اراضي مورد اختلاف بين مردم ودولت كه دركمسيون ماده واحده داراي پرونده بوده وهنوز تعيين تكليف نشده اند امكان استعداديابي و واگذاري را ندارند. 

 19-آيا اراضي موردنظرداراي مشكلات اجتماعي يا معارضين محلي مي باشد؟ 
 برخي اراضي به دلايل گوناگون ازقديم الايام محل اختلاف و تنش هاي اجتماعي ودرگيري بوده ويا واگذاري انها باعث ايجاد معضلات اجتماعي خواهد شد. لذا بهتر است از استعداديابي و واگذاري اينگونه اراضي خودداري شود. درسرزمين خشك ونيمه خشكي همانند ايران كه معضلاتي همچون بياباني شدن ، فرسايش خاك ، رانش زمين، سيل ،كم ابي ، شورشدن منابع اب وخاك ، مهاجرت روستائيان وعشايربه شهرها ، رشد تصاعدي جمعيت و.... وجود دارد ومتوسط بارندگي ساليانه ان 250ميلي متراست ، بايستي خاكها و اراضي وپوشش گياهي طبيعي وتپه ها وكوهها بعنوان بسترنفوذ ونگهداشت اب باران حفاظت شوند وحتي الامكان ازتبديل سطوح نفوذپذيربه سطوح غيرقابل نفوذ اب جلوگيري شود تا درقرن جاري كه به اعتقاد بسياري ازكارشناسان قرن جنگ برسر اب است ،كشورعزيزمان گرفتارمشكلات كم ابي وبي ابي نگردد ودر مكانيابي واجراي پروژه هاي مختلف علاوه برمنافع اقتصادي واجتماعي زودگذر، به اصول امايش سرزمين ومسائل فني و حفاظت از مواهب طبيعي توجه شده وتوسعه اي ماندگار وبي ضرر انجام شود.انشاء ...