نتایج نظرسنجی

میز خدمت الکترونیک این اداره کل را چگونه ارزیابی می کنید؟ (ارزیابی در سال 99)
خیلی خوب - 56
66%
خوب - 3
4%
متوسط - 27
32%
مجموع آرا: (86)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر