نتایج نظرسنجی

میز خدمت الکترونیک این اداره کل را چگونه ارزیابی می کنید؟ (ارزیابی در سال 99)
خیلی خوب - 77
64%
خوب - 5
5%
متوسط - 40
33%
مجموع آرا: (122)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر