نتایج نظرسنجی

میز خدمت الکترونیک این اداره کل را چگونه ارزیابی می کنید؟ (ارزیابی در سال 99)
خیلی خوب - 67
63%
خوب - 5
5%
متوسط - 36
34%
مجموع آرا: (108)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر