معاون فنی و آبخیزداری و مدیر پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه پایدار روستایی از اجرای پروژه ی کشاورزی حفاظتی در راستای حفظ آب و خاک و ترسیب کربن ضمن افزایش عملکرد زراعی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان، اجرای کشاورزی حفاظتی در سطح پایلوت و با مشارکت جوامع محلی حوزه اوغان صورت گرفت.

عبدالرحیم لطفی نتایج اجرای پروژه را از جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی مثبت ارزیابی نمود و اذعان داشت: کشت مستقیم (بدون خاکورزی) منجر به افزایش نفوذپذیری خاک، کاهش تبخیر از سطح خاک، افزایش مواد آلی خاک، حفظ میکرو ارگانیسم­‌های مفید خاک، کاهش فرسایش آبی و بادی، جلوگیری از سله بستن خاک، جلوگیری از ایجاد رواناب و شستشوی خاک و افزایش ترسیب کربن خاک می شود.

لطفی در ادامه گفت: این پروژه در بعد اقتصادی با کاهش 50 درصدی میزان مصرف بذر، کاهش هزینه ی آماده سازی زمین، کاهش هدررفت کود، افزایش میزان عملکرد تولید و کاهش هزینه های مبارزه با علف های هرز باعث افزایش سودآوری (درآمد خالص) حدود 20 درصد برای کشاورزان می شود.

مدیر پروژه ترسیب کربن از دستاوردهای قابل توجه کشاورزی حفاظتی به تقویت مشارکت جوامع محلی در توسعه کشاورزی حفاظتی تا سطحی بالغ بر 10 هکتار اشاره کرد و عنوان کرد: در این پروژه، شناسایی اراضی مستعد کشاورزی حفاظتی با مشارکت جوامع محلی صورت پذیرفت و با اقدامات ترویجی و فرهنگ سازی، کشاورزان در اراضی مستعد به توسعه کشاورزی حفاظتی ترغیب شدند و در اراضی غیر مستعد به درختکاری و کشت گیاهان دارویی سوق داده شدند.  

 

 

اخبار مشابه
بانکت‌بندی به مساحت 1.5 هکتار در مراتع شهرستان گالیکش اجرا شد
جلسه کارگروه شهرستانی مديريت جامع حوزه آبخيز در مینودشت برگزار شد
مشارکت فعال اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت در برگزاری جشنواره پرواز بادبادکها
بازدید مشاور سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از مديريت جامع حوزه آبخيز چهل چای مینودشت
مصدومیت دو جنگلبان گلستانی در اطفا حریق منطقه قزلق آبپران شهرستان گالیکش