گزارش تصویری پویش ایران سبز با عنوان " هر ایرانی یک درخت"