پویش ایران سبز "هر ایرانی یک درخت" در شهرستان بندرگز برگزار شد.