پویش مردمی ایران سرسبز در شهرستان کلاله در مسیر صوفیان تا شهر فراغی با حضور مردم برگزار شد.