پنجشنبه 2 دی 1400
پویش ایران سبز

مراسم پویش ایران سبز در شهرستان علی آباد کتول برگزار شد

مراسم پویش ایران سبز در منطقه توسکایی دهنه محمدآباد شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.