شنبه 25 دی 1400
شهرستان مراوه تپه

195 هکتار از اراضی ملی مراوه تپه به منابع طبیعی برگشت.

 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مراوه‌تپه در راستای مسوولیت‌های محوله سازمانی و بر اساس اهداف تعیین شده در جهت حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی و رسالت قانونی، اولویت اول را حفاظت از انفال واراضی ملی و قطع ید متجاوزان قرار داده است.