دوشنبه 27 دی 1400
شهرستان بندر گز

پنجمین خیابان جنگلبان در گلستان و در شهرستان بندرگز افتتاح شد

به جهت  پاسداشت ایثار و فداکاری جنگلبانان و حافظان منابع طبیعی این شهرستان، خیابان در این شهرستان به نام “جنگلبان” نامگذاری شد.