چهارشنبه 17 شهریور 1400
ترسیب کربن

ترسیب کربن گامی مهم برای مبارزه با بیابان زدایی، کمک به اشتغال و توسعه پایدار

توسعه پایدار روستایی یا همان ترسیب کربن تاکنون در 24 روستای هدف در فاز دوم تعداد 6 روستا واقع در حوزه آبخیز تیل آباد (شهرستان آزادشهر) و در فاز سوم تعداد 18 روستا در حوزه آبخیز اوغان (شهرستان های گالیکش و مینودشت) انجام شده است.

چهارشنبه 17 شهریور 1400
مزایده و مناقصه

آگهي مزايده عمومي احاله مديريت پانزده ساله پارك هاي جنگلي قرق و دلند

آگهي مزايده عمومي احاله مديريت پانزده ساله پارك هاي جنگلي قرق و دلند