دوشنبه 26 مهر 1400
آبخیزداری و آبخوانداری

اجرای پروژه آبخیزداری و آبخوانداری در راستای توسعه پایدار

برای مدیریت منابع آبی اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخونداری در اولویت است .