شنبه 13 آذر 1400
امور فرهنگی

دوره تربیت مربی حفظ محیط کوهستان در فدراسیون کوهنوردی برگزار شد

به گفته ی امید کاظمی دوره تربیت مربی حفظ محیط کوهستان در فدراسیون کوهنوردی برگزار شد.

شنبه 13 آذر 1400
جنگلبان

نامگذاری دومین خیابان با نام جنگلبان در گلستان

نامگذاری خیابان منتهی به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان  مراوه تپه با نام  جنگلبان نامگذاری شد .