سه شنبه 9 آذر 1400
تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزدرای شهرستان علی آباد کتول برگزار شد

مراسم تودیع محمد پرتوی و معارفه مزرعه به عنوان رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.