دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
شهرستان کلاله

برگزاری دوره آموزشی اطفاء حریق گروه همیاران طبیعت ۱۱ نفره در شهرستان کلاله

 محمد بشکوفه از تشکیل گروه های 11 نفره نیروی مردمی و جنگلبان در شهرستان  کلاله با هدف حفاظت و حمایت از منابع طبیعی خبر داد.