سه شنبه 20 اردیبهشت 1401
آموزش،ترویج و مشارکت های مردمی

پسته قازانقایه مراوه تپه به عنوان الگوی موفق در سامانه ملی ثبت شده است

رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از ثبت شرکت تعاونی پسته قازانقایه با بیش از 800 عضو به عنوان الگوی موفق ملی خبر داد.

سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

آئین تودیع و معارفه رییس اداره مهندسی مطالعات انجام شد

با حضور مدیرکل، آئین تودیع و معارفه رییس اداره مهندسی مطالعات انجام شد.