پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401
معاونت امور جنگل

مبارزه با آفت ملخ مراکشی در25 هزار هکتار از مراتع و مزارع شهرستان مراوه تپه انجام می شود

به گفته رییس اداره منابع طبیعی شهرستان مراوه تپه در 25 هزار هکتار از مراتع و مزارع این شهرستان عملیات مبارزه و سم‌پاشی علیه آفت ملخ مراکشی اجرا می شود.