شنبه 31 اردیبهشت 1401
آموزش،ترویج و مشارکت های مردمی

برگزاری مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی کشاورزی، بهره برداری و احیاء جنگل انصار دلند

مجمع عمومی عادی انتخابات هیئت مدیره شرکت تعاونی انصار دلند با حضور نمایندگان منابع طبیعی و سازمان تعاون روستایی در محل فاطمیه روستای سنگستان برگزار گردید.