سه شنبه 6 اردیبهشت 1401
معاونت حفاظت و امور اراضی

ذخیره گاه‌های شمشاد گلستان عاری از آفت شب پره

معاونت حفاظت و امور اراضی  اداره کل منابع طبیعی گلستان گفت: حال ذخیره گاه‌های شمشاد گلستان خوب است و امسال موردی از آفت شب پره در این جنگل‌ها گزارش نشده است.