پنجشنبه 17 آبان 1397

مدیریت مشارکتی های مرمی

مدیریت مشارکتی های مرمی

پنجشنبه 17 آبان 1397

طرح پسته قازانقایه گلستان نماد مدیریت مشارکتی با مردم است

طرح پسته قازانقایه گلستان نماد مدیریت مشارکتی با مردم است